X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد
X بستن تبليغات

X بستن تبليغات
X بستن تبلیغات
X بستن تبليغات
10 نشانه حاملگي


         

10 نشانه حاملگي

10 نشانه حاملگي


برخي از زنان از همان لحظه انعقاد نطفه به حامـله بـودن خود پي ميـبـرند. براي بقيه ممکن است بعد از پنج تست مثبت حاملگي يـا ظـهور يـک سـري عـلائـم ايـن اطـمينان حاصل گردد.

اگر تصور ميکنيد که باردار هستيد، اميدواريم ايـن لـیست کـه شـامـل متـداولترين نشانه هاي حاملگي مي بـاشـد، پاسخ سؤال شما را بدهد. بخاطر داشته باشيد که همه زنان با هم تفاوت داشـتـه و در نتيجه ممکن است هيچ يک يا برخي از اين علائــم را تجربه نکنند:

1- درد سينه و  نوک سينه
هنگام حاملگي تقريبا سه هفته بعد از عمل لقاح متوجه درد در سينه و نوک سينه خود مي شـويد (وقتـي قاعدگي حدود يک هفته دير مي گردد). همچنين ممکن است متورم شوند -- همانند نزديک شدن به زمان قاعدگي.

۲- لک ديدن خفيف يا گرفتگي عضلات شکم
اگر باردار باشيد، لکه هاي خفيف صورتي رنگ در زمان تشکيل جنين مي تـوانـد نمايان گردد --وقتي که جنين در داخل پوشش رحم قرار ميگيرد.

اين تقريبا هشت تا ده روز بعد از تخمک گذاري روي مي دهد،  کمي زودتر از رسيدن موعد قاعـدگي. مـعـمولا مي توان خونريزي ناشي از تشکيل جنين را از قاعدگي معمولي تشخيص داد: اگر کمي زود تر از زمان مورد انتظار رخ دهد، اگر خفيف و اندک و به صـورت لـک باشد، مايل به رنگ صورتي بـاشد (نه قرمز و غليظ همانند قاعدگي معمولي) و از الگوي يک قاعدگي نـرمـال پـيـروي نکند(خفيف، به تدريج شديد و سپس دوباره خفيف).

گرفتگي عضلات شکم نيز ميتواند در مراحل آغازين بارداري شايع باشد. وقتي که رحم حالت متوسط خود را بدست آورده و در سه ماهه دوم توسط استخوان لگن خاصره بهتر نگهداري مي شـود، بـدن هـمـانند زمان قاعدگي مستعد گرفتگي و درد عضلات شکم ميگردد.

3- تيره شدن دور نوک سينه
در دوران اوليه حاملگي -- نزديک زمان قاعدگي  --  ممکن است دور نوک سيـنـه (بخـش تـيره تري که نوک سينه را احاطه کرده) تيره تر و قطور تر گردد.

 رنــگ تـيره تر دور نوک سينه به نوزاد در يافتن نوک سينه بـراي شـيـر خـوردن کـمـک مـي کـنـد. همچنين ممکن است رگهاي سينه نمايانتر شده و برامدگي هاي کـوچکي که در اطراف نوک سينه قرار دارند بزرگتر شده و تعدادشـــان افزايش يابد -- بطور متوسط بين 4 تا 28 عدد به ازاي هر سينه.

4- خستگي مفرطدر صـورت حـامـلـگي، يکي از شايع ترين علائم در هشت تا ده هـفـتـه اول خسـتـگي و فرسودگي مي بـاشد. وقتـي باردار ميشويد، بدن شما دچار يک سري تغييرات متابوليک مهم مي گـردد. تمامي بخشهاي بدن بايد خود را براي فرايند رشد يک کودک آماده کنند.

 براي اغلب زنان، خستگي بعد از هفته دوازدهم بارداري از بين ميرود.

5- حالت تهوع و استفراغاگر باردار باشـيد، مـمـکن اسـت خـيـلي سـريع -- يـک هفـته بعد از عمل لقاح -- متوجه حالت تهوع و ناخوشي صبحگاهي گرديد. حالت تهوع ميتواند هر زماني اتفاق بيفتد -- روز يا شب.

6- ادرار مکررزمانيکه قاعدگي به مدت يک تا دو هفته به تاخير مي افتد، ممکن است مـتـوجـه شويـد که بيشتر از حد معمول ادرار ميـکنيــد. اين به آن دليل است که کودک در حال رشد درون رحم، به مثانه شما فشار وارد مي آورد.

7- يبوستممکن است در روزهاي اوليه بارداري متوجه تغير در اجابت مزاج خـود گرديد. هورمونهاي اضافي توليد شده در حين حاملگي، باعث ميگردد روده کارايي خود را از دست بدهد.

۸- افزايش دماي طبيعي بدن
اگر دماي طبيعي بدن حتي بعد از سپري شدن زمان مقرر قاعدگي بالا ماند و به مـيزان قبل از تخمک گذاري تقليل نيافت، احتمال حاملگي بسيار افزايش مي بايد.

هنگامي که شما حامله ميشويد، تخمک در لوله هاي رحم (محل رشد جنين) بارور ميـگردد. در ايـن هنگام است که بدن شما نهـــايتا ميتواند تشخصي دهد که شما حامله هستيد.

 وقتي هورمون hCG ترشح مي شـود، زنـان مـعـمولا بـراي بـار سـوم يـک افـزايش دما احساس ميکنند که به اندازه تغيير دماي اوليه نيست، اما در خلال يک هفته تا 12 روز بعد از اولين افزايش دماي مربوط به تخمک گذاري ميتوان آن را مشاهده نمود.

9- قطع قاعدگي
اين ميتواند اولين نشانه حاملگي بشمار آيد بـخصوص اگر روال قاعدگي شما بـصـورتـي منظم بوده باشد. اين نشانه بـه همـراه نشـانـه هاي مثـبـت ديـگر مـمکن است بارداري شما را به اثبات برساند.

10- تست حاملگي مثبت
اگر قاعدگي شما حداقل يک روز دير شد، و آماده ايد کـه حـقـيقت را بدانيد، ممکن است بـخواهـيد يک تست حاملگي خانگي را انجام دهيد.

تست حامـلگـي ادرار مي تـوانـد در فاصله 10 تا 14 روز بعد از عـمـل لقـاح دقــيق عمل نمايد. اگر نميتوانيد تا موعد قاعدگي صبر کنيد، تست حاملگي خوني مي تـواند در فاصله 8 تا 10 روز بعد از عمل لقاح دقيق عمل نمايد. بخاطر داشته باشيد که تسـت هـاي حـاملـگي (حتـي تسـت خـونـي) 100 درصد بدون خطا و اشتباه نيـستـند. اگـر نتـيـجـه تـست شـما مـنفي بـود و باز احساس حاملگي نموديد، يک هفته بعد تست را تکرار کرده و با پزشک خود درميان بگذاريد.

10 نشانه حاملگي


برخي از زنان از همان لحظه انعقاد نطفه به حامـله بـودن خود پي ميـبـرند. براي بقيه ممکن است بعد از پنج تست مثبت حاملگي يـا ظـهور يـک سـري عـلائـم ايـن اطـمينان حاصل گردد.

اگر تصور ميکنيد که باردار هستيد، اميدواريم ايـن لـیست کـه شـامـل متـداولترين نشانه هاي حاملگي مي بـاشـد، پاسخ سؤال شما را بدهد. بخاطر داشته باشيد که همه زنان با هم تفاوت داشـتـه و در نتيجه ممکن است هيچ يک يا برخي از اين علائــم را تجربه نکنند:

1- درد سينه و  نوک سينه
هنگام حاملگي تقريبا سه هفته بعد از عمل لقاح متوجه درد در سينه و نوک سينه خود مي شـويد (وقتـي قاعدگي حدود يک هفته دير مي گردد). همچنين ممکن است متورم شوند -- همانند نزديک شدن به زمان قاعدگي.

۲- لک ديدن خفيف يا گرفتگي عضلات شکم
اگر باردار باشيد، لکه هاي خفيف صورتي رنگ در زمان تشکيل جنين مي تـوانـد نمايان گردد --وقتي که جنين در داخل پوشش رحم قرار ميگيرد.

اين تقريبا هشت تا ده روز بعد از تخمک گذاري روي مي دهد،  کمي زودتر از رسيدن موعد قاعـدگي. مـعـمولا مي توان خونريزي ناشي از تشکيل جنين را از قاعدگي معمولي تشخيص داد: اگر کمي زود تر از زمان مورد انتظار رخ دهد، اگر خفيف و اندک و به صـورت لـک باشد، مايل به رنگ صورتي بـاشد (نه قرمز و غليظ همانند قاعدگي معمولي) و از الگوي يک قاعدگي نـرمـال پـيـروي نکند(خفيف، به تدريج شديد و سپس دوباره خفيف).

گرفتگي عضلات شکم نيز ميتواند در مراحل آغازين بارداري شايع باشد. وقتي که رحم حالت متوسط خود را بدست آورده و در سه ماهه دوم توسط استخوان لگن خاصره بهتر نگهداري مي شـود، بـدن هـمـانند زمان قاعدگي مستعد گرفتگي و درد عضلات شکم ميگردد.

3- تيره شدن دور نوک سينه
در دوران اوليه حاملگي -- نزديک زمان قاعدگي  --  ممکن است دور نوک سيـنـه (بخـش تـيره تري که نوک سينه را احاطه کرده) تيره تر و قطور تر گردد.

 رنــگ تـيره تر دور نوک سينه به نوزاد در يافتن نوک سينه بـراي شـيـر خـوردن کـمـک مـي کـنـد. همچنين ممکن است رگهاي سينه نمايانتر شده و برامدگي هاي کـوچکي که در اطراف نوک سينه قرار دارند بزرگتر شده و تعدادشـــان افزايش يابد -- بطور متوسط بين 4 تا 28 عدد به ازاي هر سينه.

4- خستگي مفرطدر صـورت حـامـلـگي، يکي از شايع ترين علائم در هشت تا ده هـفـتـه اول خسـتـگي و فرسودگي مي بـاشد. وقتـي باردار ميشويد، بدن شما دچار يک سري تغييرات متابوليک مهم مي گـردد. تمامي بخشهاي بدن بايد خود را براي فرايند رشد يک کودک آماده کنند.

 براي اغلب زنان، خستگي بعد از هفته دوازدهم بارداري از بين ميرود.

5- حالت تهوع و استفراغاگر باردار باشـيد، مـمـکن اسـت خـيـلي سـريع -- يـک هفـته بعد از عمل لقاح -- متوجه حالت تهوع و ناخوشي صبحگاهي گرديد. حالت تهوع ميتواند هر زماني اتفاق بيفتد -- روز يا شب.

6- ادرار مکررزمانيکه قاعدگي به مدت يک تا دو هفته به تاخير مي افتد، ممکن است مـتـوجـه شويـد که بيشتر از حد معمول ادرار ميـکنيــد. اين به آن دليل است که کودک در حال رشد درون رحم، به مثانه شما فشار وارد مي آورد.

7- يبوستممکن است در روزهاي اوليه بارداري متوجه تغير در اجابت مزاج خـود گرديد. هورمونهاي اضافي توليد شده در حين حاملگي، باعث ميگردد روده کارايي خود را از دست بدهد.

۸- افزايش دماي طبيعي بدن
اگر دماي طبيعي بدن حتي بعد از سپري شدن زمان مقرر قاعدگي بالا ماند و به مـيزان قبل از تخمک گذاري تقليل نيافت، احتمال حاملگي بسيار افزايش مي بايد.

هنگامي که شما حامله ميشويد، تخمک در لوله هاي رحم (محل رشد جنين) بارور ميـگردد. در ايـن هنگام است که بدن شما نهـــايتا ميتواند تشخصي دهد که شما حامله هستيد.

 وقتي هورمون hCG ترشح مي شـود، زنـان مـعـمولا بـراي بـار سـوم يـک افـزايش دما احساس ميکنند که به اندازه تغيير دماي اوليه نيست، اما در خلال يک هفته تا 12 روز بعد از اولين افزايش دماي مربوط به تخمک گذاري ميتوان آن را مشاهده نمود.

9- قطع قاعدگي
اين ميتواند اولين نشانه حاملگي بشمار آيد بـخصوص اگر روال قاعدگي شما بـصـورتـي منظم بوده باشد. اين نشانه بـه همـراه نشـانـه هاي مثـبـت ديـگر مـمکن است بارداري شما را به اثبات برساند.

10- تست حاملگي مثبت
اگر قاعدگي شما حداقل يک روز دير شد، و آماده ايد کـه حـقـيقت را بدانيد، ممکن است بـخواهـيد يک تست حاملگي خانگي را انجام دهيد.

تست حامـلگـي ادرار مي تـوانـد در فاصله 10 تا 14 روز بعد از عـمـل لقـاح دقــيق عمل نمايد. اگر نميتوانيد تا موعد قاعدگي صبر کنيد، تست حاملگي خوني مي تـواند در فاصله 8 تا 10 روز بعد از عمل لقاح دقيق عمل نمايد. بخاطر داشته باشيد که تسـت هـاي حـاملـگي (حتـي تسـت خـونـي) 100 درصد بدون خطا و اشتباه نيـستـند. اگـر نتـيـجـه تـست شـما مـنفي بـود و باز احساس حاملگي نموديد، يک هفته بعد تست را تکرار کرده و با پزشک خود درميان بگذاريد.

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1393/9/26 ,20:33 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ